SJÓÐFÉLAGALÁN

Umsóknir sendist á netfangið: lsb@lsb.is. Undirbúningur lánveitinga og söfnun upplýsinga er hjá Lífeyrissjóði bænda en innheimta lánanna er í Arion banka.  Frumrit gagna, umsókn ásamt fylgiskjölum, þurfa að berast Lífeyrissjóði bænda, Stórhöfða 23, 110 Reykjavík, s. 563 1300.

Hægt er að sækja lánsumsóknina hér.

Lánamöguleikar og vaxtakjör lána

Upplýsingar um greiðslujöfnun

LÁNAREGLUR LÍFEYRISSJÓÐS BÆNDA

Lánareglur

Lífeyrissjóðs bænda

Útg. 24. nóvember 2017

 

1.  Lánsréttindi

Umsækjandi skal vera eða hafa verið sjóðfélagi í sjóðnum og ekki hafa flutt réttindi sín þaðan. Elli-, örorku- og makalífeyrisþegar eiga einnig rétt á láni. Félag í eigu sjóðfélaga getur einnig sótt um veðlán hjá sjóðnum að því tilskyldu að eignarhlutur hans eða þeirra sé að lágmarki 25% í félaginu og að sjóðfélagi takist á hendur sjálfskuldarábyrgð á láninu.

 

2.  Umsókn

Umsækjandi þarf að leggja fram staðfest yfirlit yfir skuldastöðu hjá fjármálafyrirtækjum. Jafnframt ber umsækjanda að skila staðfestu greiðslumati frá lánastofnun, búnaðarsambandi eða öðrum tilkvöddum aðila. Óski sjóðurinn þess ber umsækjanda að skila afritum af skattframtölum, rekstrarreikningum og rekstraráætlunum eftir því sem við á. Það sama á við um félög. Einnig getur sjóðurinn óskað eftir heimild umsækjanda og sjálfskuldarábyrgðaraðila til að kanna færslur vegna þeirra á vanskilaskrá.

Komi í ljós að skuldastaða og/eða fjárhagsstaða sé með þeim hætti að vafi leiki á greiðsluhæfi umsækjanda getur sjóðurinn lækkað umbeðna lánsfjárhæð eða hafnað lánsumsókn. Sama á við ef umsækjandi og/eða sjálfskuldarábyrgðarmenn eru með færslur á vanskilaskrá. Umsækjandi greiðir kostnað vegna greiðslumats.

Ef íbúðarhúsnæði eða önnur veðtrygging, sem setja á til veðtryggingar láni er jafnframt að hluta eða að öllu leyti í eigu maka sjóðfélaga, sambúðarmaka eða einstaklings sem umsækjandi er í staðfestri samvist með eða að hluta í eigu foreldra, er áskilið að viðkomandi eigandi verði meðskuldari að umbeðnu láni.

Ef félagi er lánað þarf eigandi/eigendur að undirrita yfirlýsingu þar sem fram kemur að veitt lánsfjárhæð verði notuð í þágu félagsins og nýtt við starfsemi þess. Einnig þurfa þeir að undirrita yfirlýsingar vegna lántökunnar sem sjóðurinn metur nauðsynlegar hverju sinni.

Ábyrgðarmenn þurfa að undirrita yfirlýsingu um greiðslugetu skuldara.

 

3.  Lánsupphæð, lánstími og kjör

Verðtryggt lán með breytilegum eða föstum vöxtum:

 • Hámarkslán er 30.000.000 kr. og lágmarkslán 500.000 kr. Ekkert hámark er á lánsfjárhæð gegn fyrsta veðrétti að uppfylltum öðrum skilyrðum í lánareglum sjóðsins.
 • Lánstími er 5 til 40 ár. Gjalddagar eru 1 til 12 á ári.
 • Heimilt er að greiða eingöngu vexti í allt að fjögur ár frá lántökudegi að vali lántaka ef lánstími er a.m.k. til 25 ára, í þrjú ár ef lánstími er a.m.k. 20 ár, í tvö ár ef lánstími er 15 ár og í eitt ár ef lánstími er 10 ár.
 • Í boði er bæði jafngreiðslulán eða lán með jöfnum afborgunum.
 • Vextir lána með ákvæði um breytilega eða fasta vexti eru samkvæmt ákvörðun stjórnar sjóðsins hverju sinni. Ný lán með föstum vöxtum miðast við vexti á lántökudegi. Við ákvarðanir á breytilegum vöxtum Lífeyrissjóðs bænda er horft til smásöluálagningar vegna markaðsaðstæðna að viðbættri álagningu sjóðsins vegna útlánaáhættu og rekstrarkostnaði í tengslum við lánveitingar sjóðsins.
 • Lántökugjald er 1,5% af lánsfjárhæð.Óverðtryggt lán með breytilegum vöxtum :
 • Hámarkslán er 10.000.000 kr.
 • Lánstími er allt að 5 ár. Gjalddagar eru 1 til 12 á ári.
 • Í boði er bæði jafngreiðslulán eða lán með jöfnum afborgunum.
 • Vextir fylgja almennum vöxtum óverðtryggðra útlána samkvæmt vaxtaákvörðunum Seðlabanka Íslands hverju sinni að viðbættu álagi samkvæmt ákvörðun stjórnar sjóðsins á hverjum tíma. Við ákvarðanir á vaxtaálagi Lífeyrissjóðs bænda er horft til smásöluálagningar vegna markaðsaðstæðna að viðbættri álagningu sjóðsins vegna útlánaáhættu og rekstrarkostnaðar í tengslum við lánveitingar sjóðsins.
 • Lántökugjald er 1,5% af lánsfjárhæð.

4. Veðkröfur

Áhvílandi uppreiknaðar veðskuldir að viðbættu nýju láni skulu ekki vera umfram:

 • Aðeins er lánað gegn fasteignaveði, sem sjóðurinn metur næga tryggingu. Til grundvallar er lagt metið markaðsvirði eða áætlað söluverð fasteignar samkvæmt mati sem löggiltur fasteignasali framkvæmir að beiðni sjóðsins. Sjóðurinn gætir sérstakrar varúðar við verðmat fasteigna sem talið er að geti verið erfiðar í endursölu og/eða takmarkaður markaður er fyrir. Ekki er lánað gegn lánsveði.
 •  
 • Lántakanda ber að greiða lántökugjald og kostnað við útgáfu skuldabréfs. Einnig ber lántakanda að greiða innheimtukostnað banka.
 1. 75% af metnu markaðsvirði íbúðarhúsnæðis lántaka í þéttbýli. Til grundvallar metnu markaðsvirði liggur verð í nýlegum kaupsamningi, fasteignamat eða verðmat löggilts fasteignasala. Gerð er krafa um 1. veðrétt.
 2. 60% af áætluðu söluverði jarðeigna án bústofns, greiðslumarks og vélakosts.
 3. 45% af áætluðu söluverði íbúðarhúsnæðis utan þéttbýlis.
 4. 30% af áætluðu söluverði á sérhæfðu húsnæði.

Sjóðurinn getur fallið frá kröfu um verðmat ef lánsupphæð er vel innan viðmiðunar- og öryggismarka. Nái veðsetning ekki 75% af fasteignamati getur stjórn sjóðsins fallið frá verðmati. Ekki er lánað út á fasteignir samkvæmt liðum A, C og D sem eru með lægra fasteignamat en 4.000.000 kr. og skal veðsetning eigna samkvæmt þeim liðum að öðru jöfnu aldrei fara upp fyrir 80% af brunabótamati.

Kaupanda eignar, sem er að veði fyrir sjóðfélagaláni, er heimilt að yfirtaka lánið að fengnu samþykki stjórnar lífeyrissjóðsins, enda skuldbindi kaupandi sig til að yfirtaka ákvæði skuldabréfsins og að hirða vel um hina veðsettu eign, þannig að hún rýrni ekki í verði. Sömu reglur gilda um yfirtöku láns og nýja lánveitingu.

Sjóðstjórn áskilur sér rétt til að hafna lánsumsókn án skýringa.

Lánsloforð fellur úr gildi eftir þrjá mánuði hafi láns þá ekki verið vitjað. Endurnýja þarf umsókn ef óskað er eftir að taka lán að þeim tíma liðnum.

Með þessum reglum falla úr gildi reglur sjóðsins frá 25. ágúst 2017.

Yfirlit um helstu breytingar á lánareglum 24. nóvember 2017:                                            

Í kafla 2 kemur viðbót :   « Ef íbúðarhúsnæði eða önnur veðtrygging, sem setja á til veðtryggingar láni er jafnframt að hluta eða að öllu leyti í eigu maka sjóðfélaga, sambúðarmaka eða einstaklings sem umsækjandi er í staðfestri samvist með eða að hluta í eigu foreldra, er áskilið að viðkomandi eigandi verði meðskuldari að umbeðnu láni ».

Í kafla 4 kemur viðbót um nýjan vaxtaflokk verðtryggðra lána fyrir sjóðfélagalán með breytilegum vöxtum vegna kaupa á íbúðarhúsnæði í þéttbýli:   Veðhlutfall « ekki umfram 75% af metnu markaðsvirði íbúðarhúsnæðis lántaka í þéttbýli. Til grundvallar metnu markaðsvirði liggur verð í nýlegum kaupsamningi, fasteignamat eða verðmat löggilts fasteignasala. Gerð er krafa um 1. veðrétt.

 

 

UMSÓKNAREYÐUBLÖÐ

Umsóknir sendist á netfangið: lsb@lsb.is. Undirbúningur lánveitinga og söfnun upplýsinga er hjá Lífeyrissjóði bænda en innheimta lánanna er í Arion banka.  Frumrit gagna, umsókn ásamt fylgiskjölum þurfa að berast Lífeyrissjóði bænda, Stórhöfða 23, 110 Reykjavík, s. 563 1300.

Lánsumsókn: Hér er hægt að nálgast umsóknareyðublað í prentvænni útgáfu. LÁNSUMSÓKN

Fylgigögn með lánsumsókn: SAMÞYKKI FYRIR ÖFLUN OG NOTKUN LÁNSHÆFISMATS

Allar umsóknir og beiðnir vegna lána, þar á meðal vegna skilmálabreytinga, útgáfu veðleyfa og skuldaraskipta eru afgreiddar hjá Lífeyrissjóði bænda, Stórhöfða 23, 110 Reykjavík, s. 563 1300.

Umboð: Umboðum þarf að skila í tvíriti, þar af öðru á löggiltan pappír vegna þinglýsingar.
Athugið að undirritun skal ekki vera með svörtu bleki.

Umboð Pdf skjal
Greiðslumark Pdf skjal
Nafnabreyting Pdf skjal
Úrsögn úr greiðslujöfnun Pdf skjal

 

GREIÐSLUERFIÐLEIKAÚRRÆÐI
Greiðsluerfiðleikaúrræði:

Lífeyrissjóður bænda býður upp á ýmis úrræði vegna greiðslu sjóðfélagalána svo sem fjölgun eða fækkun gjalddaga, frestun afborgana, greiðslujöfnun og lengingu lánstíma, allt eftir ákvörðun stjórnar sjóðsins hverju sinni. Sjóðfélagi getur óskað eftir greiðsluerfiðleikaúrræðum í útibúum Arion banka, sem áframsendir erindið til lífeyrissjóðsins:

 • Frestur afborgana: Sjóðfélagi getur sótt um til Arion banka skilmálabreytingu sjóðfélagalána í vanskilum. Samþykki stjórn skilmálabreytinguna eru vanskil þá lögð við höfuðstól (uppreiknaðar eftirstöðvar) og næsti gjalddagi er settur eftir allt að 1 ár. Sjóðfélagar greiða vexti á því tímabili.

Með frestun á greiðslu afborgana af höfuðstól og vöxtum í tiltekinn tíma (frystingu) er átt við, að þeim greiðslum, sem hefði átt að inna af hendi á tímabilinu samkvæmt upprunalegum skilmálum, er bætt við höfuðstól lánsins. Þetta þýðir í raun að ekkert er greitt af höfuðstól lánsins á frestunartímanum og vöxtum tímabilsins er bætt við höfuðstólinn. Ef upprunalegur gjalddagafjöldi lánsins er látinn halda sér er óhjákvæmilegt að greiðslur lánsins hækki eftir að frestunartímanum lýkur, því bæði er, að höfuðstóllinn greiðist með færri greiðslum en upphaflega var áætlað auk þess sem vextir lánsins á frestunartímanum hafa bæst við höfuðstólinn. Þótt lánið verði lengt sem svarar frestunartímanum, þ.e. jafn mörgum gjalddögum bætt við lánstímann og nemur þeim gjalddögum, sem átti að greiða á frestunartímanum, hækka greiðslurnar að honum loknum vegna þess að höfuðstóllinn hefur hækkað sem nemur vöxtum tímabilsins. Frestun afborgana getur varað í 6 – 12 mánuði ef um er að ræða sérstakar aðstæður lánþega. Hægt er að fresta bæði afborgunum af höfuðstól og afborgunum vaxta.

 • Lenging lánstíma: Sjóðfélagi getur óskað eftir að lengja lánstíma, þó aldrei meira en til 40 ára. og létt þannig á greiðslubyrði sinni.
 •  
 • Fjölgun eða fækkun gjalddaga: Sjóðfélagi getur sótt um skilmálabreytingu sem felur í sér að gjalddögum innan árs er fjölgað eða fækkað.

Þeir sem eru með færri en 12 gjalddaga á ári geta fjölgað þeim upp í 12 kjósi þeir lægri og örari afborganir. Aðrir kjósa að taka lán með færri gjalddögum. En það nýtist helst þeim sem eru með hlutfallslega góðar en óreglulegar tekjur. Þegar valið er að hafa fáa gjalddaga á ári ber að hafa í huga hvað stakar afborganir geta orðið þungar, en það getur þó jafnast út sé lánþegi í greiðsludreifingu.

Verðskrá sjóðfélagalána LSB fylgir almennri verðskrá Arion banka

Fylgigögn með lánsumsókn:

  • Nýtt veðbókarvottorð
  • Nýjar eftirstöðvar áhvílandi lána
  • Yfirlit yfir aðrar skuldir og afrit af tryggingabréfum ef við á
  • Rekstraráætlun frá búnaðarsambandi eða ráðunaut eða mat á greiðslugetu frá viðskiptabanka
  • Afrit af síðasta skattframtali ásamt landbúnaðarframtali

Lánaútreikningur